Privatlivspolitik

Jeg behandler persondata og har derfor lavet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine eller dit barns data. Psykolog Käte From er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine/dit barns persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


For at beskytte dine/dit barns persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine/dit barns grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du/I udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.


Transparent databehandling

Hvis jeg beder dig om at stille dine/dit barns persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.


Hvis jeg indhenter data om dig/dit barn fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, vil dette ske efter forudgående aftale med dig. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og evt. lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine persondata.


Behandling af persondata

Jeg anvender data om dig/dit barn for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine ydelser og tjenester samt i min kontakt med dig og evt. dit barn.


De data, jeg anvender, kan omfatte:

-Almindelige persondata

-CPR-nummer

-Følsomme data


Jeg sammenstille ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.


Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål 


-I forbindelse med behandling på klinikken, udredning/erklæring og journalføring

-Opbevaring af dine oplysninger

-Administration af din relation til mig

-Opfyldelse af lovkrav (journalføringspligt)


Jeg kan få behov for at anvende dine/dit barns persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen/anvendelsen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.


Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig/dit barn, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.


Jeg behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mit fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 


Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig/dit barn, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.


Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele dine ændringer.


For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg lavet interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.


Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Jeg er dog retsligt forpligtet til at opbevare journalmateriale i mindst fem år.


Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine/dit barns persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente/videregive dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.


Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Hvis jeg ønsker at anvende dine/dit barns persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.


Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører.

Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.


Sikkerhed

Jeg beskytter dine/dit barns persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Jeg har lavet interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mit datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.   


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.


Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Jeg placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.


Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata


Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data.


Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig.


Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.


I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.


Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.


Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.